6020 02181110149943
6020

مشخصات تخت دونفره 160 آلفان :
عرض: 176 cm
عمق: 225 cm
ارتفاع: 100 cm