93431

مشخصات این محصول به صورت زیر می باشد:
عرض: 115 m
عمق: 115 m
ارتفاع: 82 m

 

قیمت محصولات بدون احتساب هزینه پارچه می باشد