4403

مشخصات دراورچهارکشو آمیتیس :
عرض: 85 m
عمق: 45 m
ارتفاع: 80 m