4410

مشخصات تخت 90آمیتیس سر تختی 120 با چراغ :
عرض: 120 cm
عمق: 213 cm
ارتفاع: 95 cm