4412

مشخصات تخت 120 آمیتیس سر تختی 150 با چراغ :
عرض: 150 cm
عمق: 213 cm
ارتفاع: 95 cm