4411_64387214

مشخصات تخت 90 آمیتیس سرتختی 100 بدون چراغ :
عرض: 94 cm
عمق: 213 cm
ارتفاع: 95 cm