4450_2136503178

مشخصات کتابخانه امیتیس :
عرض: 75 سانتی متر
عمق: 40 سانتی متر
ارتفاع: 185 mسانتی متر