4815_140383677

مشخصات تخت نوجوان تویینی :
عرض: 74 cm
عمق: 162 cm
ارتفاع: 90 cm