003232

مشخصات تخت مهتا با دراور و کمد و میز تحریر :
عرض: 220 cm
عمق: 95 cm
ارتفاع: 180 cm