2_1274802776 02181117447487
2_1274802776

مشخصات تخت کف ثابت 160 آلفان :
عرض: 176 cm
عمق: 225 cm
ارتفاع: 100 cm