3144

مشخصات این محصول به صورت زیر می باشد:
عرض: 40 m
عمق: 35 m
ارتفاع: 41 m