1111_358133813

مشخصات تخت دو طبقه مهتا :
عرض: 220 cm
عمق: 95 cm
ارتفاع: 180 cm