1234567_1596278949

مشخصات این محصول به صورت زیر می باشد:
عرض: 120 cm
عمق: 200 cm
ارتفاع: 26 cm

 

مشخصات پدمتصل (اسپشیال)+تشک
پارچه گرد بافت آنتی آلرژیک
2لایه پلی استر آنتی آلرژیک
3لایه ترموباند
4اسفنج 4 cm
5پارچه گردبافت آنتی الرژیک
6لایه پلی استر آنتیآلرژیک
7اسفنج رول
8لایه ترموباند
9اسفنج 2 cm
10موکت ترموفلت
11قاب فلزی با مفتول 4 mm
12تقویت کننده گوشه ها (کرنر)
13فنر با مفتول 2/2 mm
14تقویت کننده دیوارهها ()m
15مکانیزم تهویه هوا آنتی باکتریال
16پلیفوم جهت محافظت از گوشه ها و دیواره ها
17اسفنج ساپورت تتراهدرال
18ضخامت تشک با پد متصل 26 cm
19ضمانت 72ماه